คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย จัดงาน “เศรษฐศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 38”

รศ.ดร.พนารัช ปรีดากรณ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวเปิดงาน เศรษฐศาสตร์วิชาการครั้งที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2565 จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กิจกรรมภายในงานมีการนำเสนองานวิจัย “Socioeconomic Impacts to COVID – 19 pandemic on the vulnerable households: empirical evidence from slum areas of Bangkok city ” [ตีพิมพ์ในวารสาร Cogent Social Sciences] โดย รศ.ดร.เสาวลักษณ์ กิตติประภัสร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และการแสดงวิสัยทัศน์ด้านเศรษฐศาสตร์แรงงาน ในหัวข้อวิจัย Effect of minimum wage on change in Thai labor market (Conference: Singapore Economics review) โดย ดร.วรุตม์ สามารถ หัวหน้าหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการเสวนาบอกเล่าประสบการณ์การเรียนเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์ในทางการค้าระหว่างประเทศ การเงิน และธุรกิจ โดย คุณชานนท์ โชคจรัสกิจ Business Development Executive, Logistic plus Supply Chain Solution Co., Ltd. และศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ นายกิชศิษฐ์ สมาธิ Research Assistant Co -Education, CEBF และอดีตประธานคณะกรรมการนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ และกลุ่ม Start – up : PROPBEA นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และคณะกรรมการนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 แนะนำกิจกรรม ณ ห้องกิจกรรมปริญญาตรี อาคาร 3 ชั้น 2 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566